ROMAN POLANSKI

Roman Polanski

DIRECTING

Roman Polański (born 18 August 1933) is a Polish-French film director, producer, writer and actor.
Born in Paris to Polish parents, Polański relocated with his family to Poland in 1937.